سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه هنر 
مسئول نهاد 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
معاونت فرهنگی 
 
 
فرهنگی مذهبی 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
 
 
مباحث اخلاقی 
تدریس 
مراکز حوزوی 
مدرس 
 
 
درس اخلاق